гупкIэ бэкъудэдз


гупкIэ бэкъудэдз

мэкъушэ щыкIуэкIэ мэкъур гукIэмкIэ имыкIын папщIэ гум щIагъэлъадэ бжэгъу лъэщращ
при перевозке сена, чтобы оно не сваливалось сзади, под подводу заправляют сильную жердь

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.